Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “90 năm phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc”

           Sáng 11/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo trực tuyến khoa học cấp quốc Quốc gia với chủ đề “90 năm phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Hội thảo được chủ trì của Trung ương tại Hà Nội và 63 điểm cầu tại Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Trung Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Văn phòng UBND tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các Hội đồng Tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại Hội thảo đã có 72 bài tham luận của Trung ương và các tỉnh, thành phố các tổ chức thành viên, các nhà khoa học, tập trung vào 04 vấn đề, đó là khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc củng cố, mở rộng và tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi đậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc. Trên cơ sở đó đúc kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Kết luận tại Hội thảo, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định đây là hoạt động khoa học hết sức có ý nghĩa về nhiều mặt, đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống Cách Mạng. Khơi dậy phát huy và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc phản động của các thế lực thù địch, nhằm chia sẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự thống nhất cao về ý tưởng chính trị, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Trở thành một tổ chức tập hợp toàn dân tộc, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và một đất nước Việt Nam phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Các tin, bài khác