Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện tốt Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”

Kể từ ngày 22/4/2021, Ban Thường trực Ủỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động triển khai thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả qua gần 1 năm thực hiện, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn có 305 đại biểu tham dự và 03 lớp tập huấn chuyên đề ở huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Sa Thầy có 78 đại biểu tham dự. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS về mục đích, ý nghĩa của CVĐ phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ sở. Triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tuyên truyền 10 nội dung trong cuốn sổ tay đã được cụ thể hoá thành 05 nội dung chi tiết, được dịch ra 05 ngôn ngữ (Kinh - Xê Đăng - Ba Na - Giẻ Triêng và Gia Rai), đã cấp cho cán bộ làm công tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền trực tiếp tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy (03), xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei (01) đã thu hút được 120 đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo về dự; tổ chức được 24 hội nghị tuyên truyền CVĐ lồng ghép trong việc duy trì các mô hình điểm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thu hút trên 700 lượt người tham gia. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã tập trung tuyên truyền sâu rộng đến 100% các hộ đồng bào DTTS thông qua các cuộc họp của thôn, làng, tổ dân phố và các buổi sinh hoạt của các đoàn thể nhân dân ở khu dân cư; tổ chức các buổi nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề tại các cuộc họp của dân làng.

Các đoàn thể chính trị - xã hội đã xác định công tác tuyên truyền, vận động thực hiện CVĐ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, đã lồng ghép triển khai nhiều nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú như: tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, tập huấn khởi nghiệp, vận động đồng bào DTTS tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã bằng nhiều hình thức phong phú, cụ thể và sát thực.

Qua gần 01 năm triển khai thực hiện CVĐ, đã góp phần giảm nghèo trên địa bàn tỉnh nói chung, trong đồng bào DTTS nói riêng, đồng bào DTTS dần từng bước đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thay đổi cách thức lao động sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách thức làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững bằng chính nội lực của mình. Từ đó đã góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dần đoàn kểt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”... Từ đó đã tạo ra sức lan toả đối với các hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào DTTS tại khu dân cư, để họ có thể học tập và làm theo.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc triển khai thực hiện CVĐ “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh trong những năm đến. Các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

Tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của CVĐ để CVĐ ngày càng có sức lan tỏa rộng lớn, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, nhất là giảm nghèo trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động trong đồng bào DTTS; cụ thể hóa nội dung CVĐ gắn với việc triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện CVĐ.

Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở cơ sở, khu dân cư; các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất; các cá nhân uy tín, người tiêu biểu trong cộng đồng là lực lượng xung kích, đầu tàu trong việc triển khai thực hiện CVĐ, chú trọng đến việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho người đồng bào DTTS nghèo biết tự mình vươn lên để thoát nghèo bền vững.

Tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời phát huy nội lực, vận động các nguồn lực triển khai xây dựng và duy trì mô hình điểm về phát triển kinh tế trong vùng đồng bào DTTS, trong hộ đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo để từng bước nhân rộng trên địa bàn tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư./.

Các tin, bài khác