Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum lần thứ 8 (năm 2018-2019)

  

 

UBND TỈNH KON TUM

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

SÁNG TẠO KỸ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỂ LỆ

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum lần thứ 8 (năm 2018-2019)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /QĐ-BTC ngày 12 /01/2018 của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh)

 
 

 

 


Điều 1. Mục đính, ý nghĩa

Hội thi sáng tạo kỹ thuật (STKT) của tỉnh nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia vào lĩnh vực khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và sáng chế, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật, quản lý vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Cơ quan tổ chức Hội thi

- Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (cơ quan Thường trực);

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

- Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Tỉnh Đoàn Kon Tum.

Điều 3. Các tổ chức phối hợp

- Các Sở, Ban, ngành;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Báo Kon Tum.

Điều 4. Lĩnh vực dự thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 7 lĩnh vực sau đây:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí  tự động hoá, xây dựng, giao thông;

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;

4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

5. Y dược;

6. Giáo dục, đào tạo;

7. Các lĩnh vực khác.

Điều 5. Đối tượng dự thi

- Mọi tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra là kết quả hoạt động sáng tạo, sáng kiến cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế-xã hội được áp dụng tại tỉnh Kon Tum và đã mang lại hiệu quả cao về kinh tế-xã hội, đều có quyền dự thi.

- Các cá nhân, tổ chức có các giải pháp, công trình đạt giải "Giải thưởng Khoa học - Công nghệ VIFOTEC" thì không được tham gia Hội thi này.

Điều 6. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

1 Tính mới và sáng tạo (hệ số 4): Các đề tài, giải pháp dự thi phải chưa đoạt giải Hội thi Sáng tạo tỉnh Kon Tum, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc hoặc Giải thưởng VIFOTEC những năm trước đây và cũng không được trùng với bất kỳ đề tài, giải pháp nào của người khác đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào hiện có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ dự thi.

2 Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của Việt Nam (hệ số 3): Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả trong tỉnh, hoặc trong toàn quốc.

3 Hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường (hệ số 3): Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và xã hội.

Điều 7. Hồ sơ dự thi

1. Phiếu đăng ký dự thi, 01 bản theo mẫu gồm:

- Tên đề tài, giải pháp công nghệ dự thi: Ghi tên đầy đủ;

- Người dự thi, địa chỉ, điện thoại liên hệ;

- Họ, tên, tuổi, trình độ chuyên môn và địa chỉ tác giả;

- % công sức đóng góp của từng tác giả tham gia vào đề tài, giải pháp (>=25%);

- Cam đoan và chứ ký của người dự thi;

2. Bản tóm tắt đề tài, giải pháp dự thi: Trong khoảng 400 từ (01 mặt giấy A4)

3. Bản mô tả đề tài, giải pháp dự thi gồm các nội dung:

- Đề tài dự thi hoặc giải pháp công nghệ;

- Lĩnh vực áp dụng của đề tài, giải pháp;

- Các đề tài, giải pháp đã biết và các nhược điểm hạn chế cần khắc phục;

- Mục đích của đề tài, giải pháp dự thi (nhằm khắc phục nhược điểm, hạn chế nào? tính năng, khả năng ứng dụng, triển khai);

- Bản chất của đề tài, giải pháp dự thi;

- Đề tài, giải pháp giải quyết vấn đề gì, chế tạo mới, thay thế, bổ sung;

- Đề tài, giải pháp đóng góp gì trong lĩnh vực áp dụng;

- Điểm mới và sáng tạo về mặt khoa học, công nghệ của đề tài, giải pháp dự thi;

- Các hiệu quả đạt được của đề tài, giải pháp dự thi;

- Đề tài, giải pháp đã được thử nghiệm ở đâu, hiệu quả thế nào, đơn vị áp dụng..;

- Mô hình, mẫu vật, thiết bị, hình ảnh (nếu có).

4. Các tài liệu minh họa khác.

5. Phiếu đăng ký dự thi (mẫu kèm theo), hoặc liên hệ:

- Cơ quan thường trực Hội thi: Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh; 413 Ure - Tp Kon tum, tỉnh Kon Tum.

- Website http://lienhiephoikontum.gov.vn

- Điện thoại: 02603.914.669; Email: lhhkontum@gmail.com

Điều 8. Nộp, nhận hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi lập thành 02 bộ có giá trị như nhau, thể hiện trên khổ giấy A4.

2. Tác giả của sản phẩm dự thi, nếu có điều kiện thì gửi kèm đĩa CD (số hoá hồ sơ).

3. Hồ sơ được bỏ phong bì dán kín. Có thể gửi qua đường bưu điện, hoặc gửi trực tiếp tại cơ quan thường trực Hội thi.

4. Sản phẩm kỹ thuật dự thi:

- Tác giả gửi trực tiếp về ban tổ chức Hội thi (nếu có thể), ban tổ chức ký nhận và chịu trách nhiệm bảo quản sản phẩm;

- Với sản phẩm không thể gửi về Ban tổ chức, cần có mô hình (hoặc ít nhất là bộ ảnh chụp sản phẩm); Ban tổ chức sẽ đến tại địa chỉ sản phẩm đang được sử dụng để khảo sát. Việc chấm thi do Hội đồng giám khảo quyết định;

- Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm dự thi (hoặc mô hình), sẽ được trả lại sau khi dự thi hoặc thực hiện theo sự thoả thuận giữa tác giả và Ban tổ chức.

5. Thời gian nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng Hội thi:

- Thời gian nhận hồ sơ từ 01/2018  đến hết ngày 30/6/2019;

- Thời gian chấm các giải pháp dự thi trong tháng 7/2019; chọn gửi giải pháp dự thi hội thi STKT toàn quốc vào tháng 08/2019

- Lễ trao giải thưởng: tháng 9/2019

6. Nơi nhận hồ sơ dự thi:

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: Số 413, đường Ure, thành phố Kon Tum

Điện thoại/Fax: 0260.3914.669           

Email: lhhkontum@gmail.com

Điều 9. Chấm thi và giải thưởng

1. Hội đồng giám khảo do Ban Tổ chức thành lập, bao gồm các chuyên gia có năng lực, am hiểu về kỹ thuật ngành và có kiến thức thực tiễn (cả trong và ngoài tỉnh). Việc chấm thi theo tiêu chuẩn và thang điểm do Ban Tổ chức Hội thi STKT toàn quốc ban hành.

2. Cơ cấu giải thưởng

Thực hiện thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21/05/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ tài chính cho Hội Thi STKT. Ngoài ra còn các phần thưởng khác (Bằng khen, Giấy khen, tiền thưởng) do các cơ quan phối hợp trao tặng tuỳ vào mức độ hữu ích của sản phẩm dự thi, sự tham gia tích cực của các tổ chức và cá nhân tham gia Hội thi. Số giải thưởng mỗi loại (Nhất, Nhì, Ba) sẽ được Hội đồng giám khảo đề nghị căn cứ vào số lượng và chất lượng của các giải pháp dự thi.

Mỗi lĩnh vực dự thi có số lượng giải thưởng tối đa như sau:

01 giải Nhất trị giá:                                     15 triệu đồng

02 giải Nhì, mỗi giải trị giá:                        10 triệu đồng

02 giải Ba, mỗi giải trị giá:                           7 triệu đồng

03 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá:          3 triệu đồng

Ngoài ra, BTC sẽ xét chọn những giải pháp chưa đoạt giải nhưng có nhiều triển vọng phát triển trong tương lai, có sự đầu tư nghiên cứu của tác giả để hỗ trợ 1.000.000 đồng/giải pháp

3. Ban tổ chức sẽ chọn lựa trong những giải pháp đoạt giải xuất sắc ở tỉnh để gửi tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

Điều 10. Bảo hộ sở hữu công nghiệp

1. Việc tham gia Hội thi STKT không thay thế cho việc bảo hộ sở hữu công nghiệp. Khi phát hiện thấy sản phẩm dự thi cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp....), Ban Tổ chức Hội thi sẽ thông báo cho người dự thi lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp phải tiến hành đăng ký tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ trước ngày công bố trao thưởng của ban tổ chức Hội thi. (Liên hệ Sở KH&CN tỉnh Kon Tum để được hướng dẫn).

2. Khi tác giả sản phẩm đề nghị, Ban Tổ chức sẽ có sự hỗ trợ cần thiết để hoàn chỉnh sản phẩm, phát huy tác dụng của sản phẩm vào thực tiễn sản xuất và đời sống.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

- Ban Tổ chức, Cơ quan Thường trực Hội thi có trách nhiệm hướng dẫn việc triển khai thực hiện Thể lệ này.

- Các đơn vị (cấp Sở, Ban, ngành, huyện, thành phố) có thể tổ chức sơ khảo các giải pháp dự thi của tác giả thuộc đơn vị mình. Gửi giải pháp đạt giải từ khuyến khích trở lên về Ban Tổ chức dự thi chung khảo.

Điều 12. Điều khoàn thi hành

- Bản Thể lệ này là việc cụ thể hóa Thể lệ Hội thi cấp quốc gia tại tỉnh Kon Tum và có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, Ban Tổ chức sẽ xem xét, sửa đổi cho phù hợp yêu cầu đẩy mạnh hoạt động sáng tạo trong tỉnh.        

 

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THI

TRƯỞNG BAN

 

 

Đã ký

 

 

 Lại Xuân Lâm

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

 

 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT 

TỈNH  KON TUM  LẦN 8 NĂM 2018-2019

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh.

A. Tôi tên là:..............................................................................................................................

Trình độ văn hóa: ......................................................................................................................

Học hàm, học vị (nếu có):.............................................. Dân tộc............................................

Ngày tháng năm sinh:...................................................... Quốc tịch........................................

Đơn vị công tác (nếu có):.........................................................................................................

Địa chỉ liên hệ :..........................................................................................................................

Điện thoại :....................................................................... Fax...................................................

Email :............................................................................... .........................................................

Là tác giả (hoặc đại diện cho các tác giả) của giải pháp dự thi (tên giải pháp dự thi).....

......................................................................................................................................................

Thuộc lĩnh vực (đánh dấu x vào ô trống của mục):

1.Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông    £ 

2. Cơ khí, tự động hóa, giao thông vận tải      £

3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng                     £

4. Nông lâm ngư nghiệp, Tài nguyên môi trường  £

5. Y dược                                                             £

6. Giáo dục và đào tạo;                                     £

7 lĩnh vực khác                                                   £

Địa điểm ứng dụng :........................................................................................................................            

B Hồ sơ gồm có (đánh dấu x vào mục nếu có tài liệu)

1. Phiếu đăng ký dự thi STKT........................................................................................ £

2. Mô hình, hiện vật, sản phẩm mẫu:............................................................................ £

3. Bảng mô tả giải pháp dự thi:...................................................................................... £

4. Toàn văn giải pháp dự thi:.......................................................................................... £

5. Tài liệu khác:................................................................................................................ £

C. Danh sách các đồng tác giả (nếu có):

Chúng tôi có tên dưới đây là đồng tác giả của giải pháp tham dự Hội thi STKT tỉnh lần thứ 8 (năm 2018-2019)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ liên hệ

% đóng góp

Chức vụ

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

100%

 

 

Tôi (chúng tôi) xin đựơc tham dự Hội thi STKT tỉnh lần 8 (2018 -2019) và cam đoan giải pháp nói trên là của tôi (chúng tôi), do tôi (chúng tôi) nghiên cứu sáng tạo ra.

   Kon Tum, ngày……tháng……năm 20....

Chứng nhận của cơ quan

(hoặc Chính quyền địa phương)

Tác giả

(hoặc đại diện tác giả ký tên)

 

      

Các tin, bài khác