Giới thiệu >> Điều lệ Liên hiệp Hội
(Đăng lúc: 13/04/2018 09:26:18 AM)
Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2017-2022

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT

TỈNH KON TUM

 
 

 


Số: 12/QĐ-LHH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 


Kon Tum, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2017-2022

____________

 

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH

 

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-CT ngày 31/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-LHH ngày 01/3/2018 của Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2017-2022;

Theo đề nghị của Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 07/QĐ-LHH ngày 24/5/2013 của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh khóa II nhiệm kỳ 2012-2017.

Điều 3. Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Chánh Văn phòng, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- LHH Việt Nam (b/c);

-  Như Điều 3;

-  BBT Website LHH tỉnh;

-  Lưu: VT.

 

TM. LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH

CHỦ TỊCH

Đã ký

 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Thọ

 

 

 

 

 

 


 

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT

TỈNH KON TUM

___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________________________________

QUY CHẾ

Hoạt động của Ban Kiểm tra

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2017-2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-LHH, ngày 13/4/2018

của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum)

____________

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

 

Điều 1. Mục đích của công tác kiểm tra

1. Giúp Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum nắm bắt tình hình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội, Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum (viết tắt là LHH); chủ trương, chính sách của tỉnh trong hoạt động của LHH.

2. Kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết kịp thời những vụ việc xảy ra theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của LHH để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các cá nhân, tập thể LHH, hội thành viên và tổ chức trực thuộc LHH.

3. Phát hiện, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung những vấn đề trong chỉ đạo, những quy định chưa phù hợp, đảm bảo cho các tổ chức LHH, cán bộ, hội viên chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội LHH và Quy chế tổ chức và hoạt động của LHH.

Điều 2. Tổ chức, bộ máy, phạm vi và nguyên tắc hoạt động  

1. Tổ chức, bộ máy

a) Ban Kiểm tra LHH do Ban Chấp hành LHH bầu ra tại kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Liên hiệp Hội. Ban Kiểm tra gồm Trưởng ban, thư ký và các ủy viên.

b) Ban Kiểm tra được sử dụng con dấu của LHH để đóng dấu các văn bản của Ban Kiểm tra.

c) Kinh phí hoạt động của Ban Kiểm tra hàng năm được chi từ nguồn chi hoạt động thường xuyên của LHH do Chủ tịch LHH quyết định.

2. Phạm vi và nguyên tắc hoạt động

a) Ban Kiểm tra hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của LHH và tuân thủ pháp luật.

b) Ban Kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập thể, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số.

Điều 3. Đối tượng kiểm tra

Đối tượng kiểm tra bao gồm tập thể, tổ chức và cá nhân thuộc:

1. Hội thành viên LHH

2. Đơn vị trực thuộc LHH

3. Cơ quan LHH

4. Cá nhân là ủy viên Ban Chấp hành LHH

Điều 4. Bảo mật thông tin kiểm tra

Các ủy viên của Ban Kiểm tra có trách nhiệm bảo mật đối với các thông tin, tài liệu liên quan đến các vụ việc kiểm tra, giám sát theo quy định của Nhà nước.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM TRA

Điều 5. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra

1. Kiểm tra định kỳ để phát hiện các điển hình tiên tiến và kiểm tra đột xuất  khi có dấu hiệu vi phạm Quy chế tổ chức và hoạt động của LHH, Nghị quyết Đại hội LHH.

2. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của LHH.

3. Xem xét và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền (nếu có);

4. Kiến nghị Ban Chấp hành LHH xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

5. Hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của Ban kiểm tra các hội thành viên.

Điều 6. Quyền hạn của Ban Kiểm tra

1. Thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của LHH và Quy chế này.

2. Báo cáo trước Ban Chấp hành về mọi hoạt động của Ban Kiểm tra và công tác kiểm tra của LHH.

3. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận của Ban Kiểm tra đối với các sai phạm và các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Điều 7. Trách nhiệm, quyền hạn của các ủy viên Ban Kiểm tra

1. Trưởng Ban Kiểm tra

a) Phụ trách chung; Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành LHH về mọi mặt hoạt động của Ban Kiểm tra.

b) Trưởng Ban (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm báo cáo với Ban Chấp hành LHH và cung cấp thông tin tới các cơ quan ngôn luận khi có yêu cầu.

2. Thư ký Ban Kiểm tra

a) Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Kiểm tra, ghi chép nội dung các cuộc họp, lưu trữ hồ sơ và làm công tác tổng hợp.

b) Soạn thảo các báo cáo định kỳ và các báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát.

3. Các ủy viên Ban Kiểm tra:

a) Hướng dẫn và chỉ đạo hoạt động của Ban Kiểm tra hội thành viên LHH. Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Kiểm tra phân công.

b) Có quyền được nhận thông tin về hoạt động của Ban Kiểm tra và các thông tin có liên quan.

c) Có trách nhiệm tham gia đầy đủ các kỳ họp của Ban Kiểm tra (khi được mời hoặc thông báo).

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Chế độ làm việc

1. Chế độ làm việc, hội họp

a) Ban Kiểm tra họp thường kỳ mỗi năm một lần và có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch LHH hoặc Trưởng Ban Kiểm tra; họp để giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo hoặc tổ chức hội nghị khác nhằm thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra.

b) Định kỳ hàng năm Ban Kiểm tra thành lập tổ công tác hoặc phối hợp với lãnh đạo LHH tới làm việc với các tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc LHH về các mặt hoạt động, trong đó có hoạt động kiểm tra. Nếu trong năm không tổ chức đi kiểm tra, giám sát thực tế được, Ban Kiểm tra phải xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, giám sát các tổ chức thành viên, đơn vị trực thuộc LHH.

c) Ban Kiểm tra thành lập các đoàn kiểm tra để tổ chức các cuộc kiểm tra theo chuyên đề hoặc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, khi có đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

2. Khen thưởng, kỷ luật

a) Trong nhiệm kỳ công tác, ủy viên Ban Kiểm tra có thành tích xuất sắc, được Ban Kiểm tra xem xét, đề nghị Chủ tịch LHH khen thưởng.

b) Trường hợp ủy viên Ban Kiểm tra không tham dự các kỳ họp Ban Kiểm tra 03 lần liên tiếp mà không có lý do hoặc vi phạm Quy chế này, Ban Kiểm tra có quyền đề nghị Ban Chấp hành LHH xem xét, quyết định miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm ủy viên Ban Kiểm tra.

Điều 9. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Ủy ban Kiểm tra LHH Việt Nam và Ban Kiểm tra LHH các tỉnh, thành phố

a) Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra LHH Việt Nam về xây dựng và phát triển LHH Việt Nam.

b) Ban Kiểm tra được ủy quyền thay mặt Ban Chấp hành LHH Kon Tum quan hệ công tác về lĩnh vực kiểm tra, giám sát với LHH Việt Nam và LHH các tỉnh, thành phố.

2. Đối với Đảng đoàn, Ban Chấp hành LHH

a) Ban Kiểm tra chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Chấp hành LHH trong mọi hoạt động. Ban Kiểm tra là cơ quan giúp việc Ban Chấp hành LHH. Trong quá trình giải quyết các vụ việc, Ban Kiểm tra làm việc độc lập và chỉ thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của LHH.

b) Ban Kiểm tra có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả công tác kiểm tra theo Quy chế tổ chức và hoạt động của LHH để kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế.

c) Đảng đoàn, Ban Chấp hành LHH tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm tra về việc triển khai các hoạt động, bảo đảm kinh phí, cung cấp nhân lực, điều kiện và phương tiện làm việc…

3. Đối với hội thành viên và đơn vị trực thuộc LHH

Xây dựng mối liên hệ phối hợp thường xuyên và sự hợp tác chặt chẽ giữa Ban Kiểm tra LHH với Ban Kiểm tra, lãnh đạo các hội thành viên và đơn vị trực thuộc LHH. Kịp thời trao đổi thông tin về các dấu hiệu vi phạm pháp luật Nhà nước, Quy chế tổ chức và hoạt động của LHH, Điều lệ hoạt động các hội thành viên, Quy chế hoạt động của đơn vị trực thuộc LHH cũng như nội dung các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có liên quan.

4. Đối với Chi bộ LHH

Ban Kiểm tra LHH phối hợp với Chi bộ LHH kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Trao đổi thông tin giữa Chi bộ và Ban Kiểm tra LHH.

5. Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh

Ban Kiểm tra LHH được ủy quyền thay mặt Ban Chấp hành LHH quan hệ công tác với cán bộ sở, ban, ngành trong tỉnh về lĩnh vực kiểm tra.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Ban Chấp hành LHH giao cho Ban Kiểm tra LHH hướng dẫn tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. Quy chế này được phổ biến đến các hội thành viên, đơn vị trực thuộc LHH để thực hiện.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 04 Chương, 11 Điều, có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch LHH ký ban hành và thay thế Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra LHH tỉnh khóa II nhiệm kỳ 2012-2017 ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-LHH ngày 24/5/2013 của LHH.

2. Bản Quy chế này chỉ được sửa đổi, bổ sung khi có yêu cầu của Ban Chấp hành hoặc đề nghị của Ban Kiểm tra LHH./.


THÔNG TIN CẦN BIẾT
0/9
33.JPG
Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Tọa đàm sản xuất sinh thái Rừng - Rẫy - Ruộng gắn với trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại huyện Kon Plông
1/9
34.jpg
Tọa đàm sản xuất sinh thái Rừng - Rẫy - Ruộng gắn với trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại huyện Kon Plông
2/9
35.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội thi STKT phát biểu tại Lễ tổng kết trao giải Hội thi, Cuộc thi năm 2020-2021
3/9
36.jpg
Ông Đặng Thanh Long - Chủ tịch Liên hiệp hội phát biểu khai mạc Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi STKT lần thứ 9 và Cuộc thi Sáng tạo TTN-NĐ lần thứ 13 (năm 2020-2021)
4/9
37.jpg
Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi STKT trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tác giả đạt giải cao tại Cuộc thi lần thứ 13
5/9
38.jpg
Trao giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải Nhì Cuộc thi lần thứ 13
6/9
39.jpg
Trao giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải Khuyến khích Hội thi lần thứ 9
7/9
40.jpg
Trao giấy chứng nhận các các tác giả đạt giải Ba Cuộc thi lần thứ 13
8/9
41.jpg
Trao giấy chứng nhận cho các tác giả đạt giải Khuyến khích Cuộc thi lần thứ 13
VIDEO CLIP
LIÊN KẾT WEB
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 41346
Đang trực tuyến: 10